گواهی ضمن خدمت همکاران شرکت کننده در کارگاه آموزشی رباتیک

جهت همکارانی که در کارگاه آموزشی رباتیک شرکت نموده اند گواهی ضمن خدمت به میزان 9 ساعت تحت عنوان دانش افزایی صادر شده است همکاران ذینفع می توانند با مراجعه به مناطق محل خدمت خود گواهی آنرا دریافت کنند.

لازم به ذکر است افرادی که در همایش شرکت کرده اند ولی گواهی به منطقه آنان ارسال نشده است باید از اداره کل استان(قسمت ضمن خدمت)پیگیری کنند.

/ 0 نظر / 128 بازدید