توضیح مهم : فقط نفرات اول تا ششم به مرحله کشوری راهیافته اند